Sustainable Food Procurement for Public Kitchens (Hållbar upphandling för offentliga kök. Obs! seminariet är på engelska)

Plats: Sustainable Food Procurement for Public Kitchens (Hållbar upphandling för offentliga kök. Obs! seminariet är på engelska)

Tidpunkt: 2018-09-07 14:00 - 15:00

Föreläsare: Mark Stein, University of Salford, Manchester

My presentation will be in English. My powerpoint presentation will be bilingual – showing key phrases in English and Swedish.
SVENSKA
Min föreläsning kommer ske på engelska. Min powerpointpresentation kommer vara tvåspråkig med nyckelfraser på både engelska och svenska.

My research aims to compare policy and practice in the UK with Sweden, Denmark and Germany. In these three countries there are extensive public kitchens which are comparable with those in the UK.
There has been a greater tendency to introduce organic food in Denmark, Sweden and Germany compared to the UK. In all four countries there have been moves to bring more local and regional food into public kitchens.
My research also examines:
• Promoting animal welfare, social responsibility and fair labour practices in the supply chain
• How changes can be made without increasing overall service costs
• Changes in kitchen practices – particularly techniques which produce cost savings such as reducing food waste and meat usage, cooking from basic ingredients and introducing seasonal menus.
• National, regional and local food strategies
• Centralisation and de-centralisation in public procurement – comparing national food procurement contracts such as those in Denmark and Scotland and large-scale region-wide contracts in England with a more de-centralised approach in Sweden
• Procurement practices aimed at encouraging small, local suppliers such as co-ordination of distribution, division of contracts and dialogue with potential suppliers.

SVENSKA
Min forskning syftar till att jämföra policy och praxis i Storbritannien med Sverige, Danmark och Tyskland. Dessa tre länder har omfattande offentliga kök jämförbara med dem i England.
Tendensen att införa ekologisk mat har varit större i Danmark, Sverige och Tyskland jämfört med hur det sett ut i England. Utvecklingen har däremot i alla fyra länder gått emot att använda större delar lokal och regional mat i de offentliga köken.
Min forskning tittar också närmare på:
• Förespråka god djurhållning, socialt ansvar och rättviseaspekter i försörjningskedjan.
• Hur förändringar kan åstadkommas utan att öka de övergripande servicekostnaderna.
• Förändringar i det praktiska arbetet i köken med fokus på tekniker som genererar besparingar, till exempel att minska matsvinnet och användandet av kött, laga maten från grunden och införa säsongsbetonade menyer.
• Nationella, regionala och lokala livsmedelsstrategier.
• Centralisering och utlokalisering i offentlig upphandling – en jämförelse mellan de nationella livsmedelsupphandlingarna i Danmark och Skottland, de omfattande regionala kontrakten i England och det mer decentraliserade förhållningssättet i Sverige.
• Upphandlingspraxis avseende att lyfta små lokala leverantörer genom samordnad distribution, delade avtal och dialog med potentiella leverantörer.

Om föreläsaren

For twenty two years I worked in the Economic Development Unit at Tameside , a municipality with a population of 220,000 in Greater Manchester in.England. During my last six years with Tameside my work mostly involved promoting sustainable procurement policies within the organisation and the region. I retired and went back to university to do a PhD, looking particularly at public food procurement policies. SVENSKA I tjugo år arbetade jag på ekonomiavdelningen I Tameside, en kommun med 220 000 invånare I Manchesterområdet I England. Under mina sista sex år i Tameside arbetade jag huvudsakligen med att ta fram hållbara upphandlingspolicys inom den egna organisationen och regionen. Jag slutade på kommunen och återtog studierna för att doktorera, med fokus på offentliga upphandlingspolicys. Publications Some publications which illustrate my research are listed below: Stein, M. (2013). Public sector food procurement in UK local authorities: ethics and sustainability. In Rocklingsberg, H & Sandin, P [Editors] The ethics of consumption (pp. 395-398). Wageningen Academic Publishers. Stein, M. (2014) Ethical Dimensions of Public Food Procurement, EurSafe News, Vol. 16, No. 2, September 2014, European Society of Food Ethics. Stein, M (2015) Organic Food in Public Catering – new reports from Sweden and Denmark, EurSafe News, Vol 17, No. 2, May 2015 Stein, M. (2016) Urban Food Initiatives in North West England: Manchester Veg People, Farmstart and Land Army in Roggema, R. & Keeffe, G. Finding Space for Productive Cities: , Cambridge Scholars . Twitter For international healthy and sustainable food news see my twitter feed @MarkSteinLancs

Hem
x