Livsmedelsförsörjning i händelse av kris – kan lokal produktion minska sårbarheten? (arr. Länsstyrelsen i Kronobergs län)

Plats: Livsmedelsförsörjning i händelse av kris – kan lokal produktion minska sårbarheten? (arr. Länsstyrelsen i Kronobergs län)

Tidpunkt: 2018-09-07 11:00 - 12:30

Föreläsare: Camilla Eriksson, FOI Totalförsvarets forskningsinstitut

De senaste åren har livsmedelsberedskap som politisk målsättning fått förnyad aktualitet i och med att ett nytt civilt försvar ska byggas upp. I mediedebatten som följt har fokus ofta legat på den låga och sjunkande självförsörjningsgraden av livsmedel. Erikssons forskning visar dock att det snarare är självförsörjningsgraden av insatsmedel som diesel, handelsgödsel, växtskyddsmedel, utsäde och foder som är det stora problemet för livsmedelsproduktionen ur ett beredskapsperspektiv. Under seminariet ges en översikt av sårbarheten för störningar på gårdar med olika produktionsinriktning samt möjliga lösningar för att öka livsmedelsproduktionens motståndskraft genom att bryta importberoendet av insatsmedel.

Seminariet arrangeras av Länsstyrelsen i Kronobergs län och är ett tvärsektoriellt samarbete. En av länsstyrelsens utgångspunkter är att stå för ett helhetsperspektiv och samordna olika samhällsintressen. Temat för seminariet är ett bra exempel på en fråga som starkt berör flera olika områden i samhället – det är dessutom ett ämne som är både aktuellt och angeläget

Om föreläsaren

Camilla Eriksson, fil.dr har tio års erfarenhet av forskning om svenskt lantbruk med fokus på frågor kring jordbrukets samhällsbetydelse, jordbrukspolitikens förändring samt lantbrukares erfarenheter och strategier för att möta politikers och konsumenters intressen. De senaste åren har hon forskat om livsmedelsberedskap, dels som politikområde, dels om jordbrukets sårbarhet för samhällsstörningar och potentiella lösningar för att hantera dessa sårbarheter.

Hem
x